پیام خود را بنویسید

پایان نامه ها : پایان نامه

 | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 
سال 95-1401
بررسی تغییرات بیان ژن های کلاستر microRNA-1-1/133a-2 حین تکوین قلب جنین موش های مبتلا به دیابت بارداری -دکتر محمد جعفر گلعلی پور، مجتبی رحیمی
بررسی تغییرات بیان ژن های کلاستر microRNA-1-2/133a-1 حین تکوین قلب جنین موش های مبتلا به دیابت بارداری -دکتر محمد جعفر گلعلی پور، علی معمارزاده
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های IL2(-330) -IL6(-174)-IL10(-1082/-819 )-IL13(+110) با تغییرات جسم پینه ای و پلاک ها در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس-دکتر محمد جعفر گلعلی پور، مریم ابوالقاضی
کاربرد نانو حامل نیوزومی جدید جهت انتقال shRNA برای کاهش بیان lncRNA-UCA1 در رده سلول های سرطانی MCF-7 وMDA-MD-361 -دکتر وحید عرفانی مقدم، پردیس مختاری
بررسی همراهی mir 106a  و میزان پروستاگلندین E2 در سرم بیماران مبتلا به سرطان معده و افراد سالم-دکتر صفورا خواجه نیازی،دانیال خواجوی
بررسی بیان ژن های  BMP(2,4,5,6,7,10) در تکوین میوکاردیوم قلب جنین موش های C57BL مبتلا به دیابت بارداری-فاطمه قاسم زاده ، محمدجعفر گلعلی پور
بررسی اثر القائ دیابت در دوره  بارداریبر بیان ژن های فرآیند تغییر اپیتلیال به مزانشیمال  درقلب رویان موش C57BLدکتر محمدجعفر گلعلی پور ، سارا پاسبان بوانلو
ایجاد یک سیستم غربالگری برای سلولهای یوکاریوتی بدون بر جای گذاشتن مارکر انتخابی در پروژه های هدف گیری ژنی-دکتر تورج فرازمند فر،آبتین بهمردی 
بررسی اثرات درمانی سلول های سرکوبگر میلوییدی (MDSC) و سلول های تنظیمی (Treg CD+ CD25+ FOXP3+)در مدل موشی انسفالومیلیت خودایمن تجربی(EAE) - دکتر مجید شهبازی، محمدمهدی قربانی
بررسی تاثیر ارگوتامین و دیگوکسین بر تغییات بیان ژن MUC-1 در رده ی سلولی MDA-MB-231 
بررسی مکانیسم مقاومت به سیس پلاتین در رده ی سلولی سرطان پستان سه گانه ی متفی(TNBC)-دکتر مسعود گلعلی پور، مریم معمار
بررسی اثر القائ دیابت در دوره  بارداری بر بیان ژن TBX20درقلب رویان موش -C57BL دکتر محمد جعفر گلعلی پور، علی نژاد
بررسی تاثیر غلظتهای مختلف FSH بر تغییرات مورفولوژی تخمک و بیان ژن های SMAD(1,5,8) در سلول های گرانولوزا موش C57BL -دکتر حیدری،علیزاده
بررسی تأثیرات غلظتهای مختلف FSH بر بیان ژنFGF-17  و BMP-15 در تخمک موش نژاد C57BL و تغییرات مورفولوژیک وابسته به آن-دکتر حیدری، عرابان
بررسی بیان ژن های RER 3، RER 4 در تنظیم چرخه شبانه روزیin vitro -دکتر گلعلی پور، پریسا نجاری هنجنی
بررسی تصحیح جابجایی (12:21) TEL-RUNX1t در بیماری لوکمی ALL با استفاده از مکانیسم نوترکیبی همسان In Vitro-دکتر فرازمند، مونا اکبری
ساخت وکتور لنتی ویروسی با گرایش به سلول های سرطانی2+ HERحاوی کاست بیانی ژن MICA جهت تحریک و فعالسازی سلولهای کشنده­ طبیعی-دکتر تورج فرازمندفر ، سیما ابراهیم آبادی
اثر تنظیمی G-CSF برCNP & NPPC طی دوره پیش از تخمک گذاری در موش نژاد -C57BL دکتر کامران حیدری، پیام محرری
بررسی  ارتباط بین cAMP و بلوغ تخمک های موش C57BL در دوره­های زمانی متفاوت  القای تخمک گذاری به وسیله ی  hCG -دکتر کامران حیدری، علیرضا انوری
اندازه گیری و بررسی بیان میکروRNAهای 21 و  1290 موجود در گردش خون در بیماران سرطانی کولورکتال استان گلستان و ارزیابی آنها بعنوان بیومارکرهای تشخیصی-دکتر انورسادات کیانمهر، آقای محمد عارفی
تولید نانو حامل بیولوژیکی پپتیدی پاکلیتاکسل و بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوتیک آن در رده سلولی MCF-7 دکتر وحید عرفانی مقدم، میلاد کیانی
بازیافت فیلگراستیم از اینکلوژن بادی بیان شده در باکتری اشریشیا کولی با استفاده از یک روش جدید کروماتوگرافی تعویض آنیونی-دکتر حسین امینی، آسیه فرزانه یگانه
تولید فیوژن پروتئین نیموتوزومب تک زنجیره ای-9- آرژنین، اتصال آن به ماده فلورسنت IRDYE800CW  و ارزیابی عملکرد آن در -in vitro دکتر یعقوب صفدری -  سیده رقیه حمیدی سعیدی
بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذراتFe3O4  Auپوشانده شده با پاکلی تاکسل بر روی سلول های سرطان پستان رده MCF-7- دکتر مهدی شیخ عربی، رضا رستمی
استفاده از آپتامر ضد HER2 و بررسی اثرات آن در مهار رشد سلول سرطانیHER2+ -دکتر مجید شهبازی، مجید تلخابی فرد
بررسی تاثیر بیان همزمان Apoptin و بیش بیان IL-2 و GM-CSF در مهار رده ی سلولی سرطان پستانMDA-MB-23 1-دکتر مجید شهبازی،امید برزگری
اثر همزمان خاموش سازی و القا بیان RNA های غیررمزگذار طویل ROR و MEG3 توسط وکتور دوجهته اختصاصی تومور در سلول های سرطان کولون-دکتر مجید شهبازی،محبوبه رمضانی
طراخی و ساخت وکتور بیانی duo-shRNA با پروموتور اختصاصی تومور دو جهته برای خاموش سازی همزمان دو ژن سایکلین E و سایکلین D1 در رده سلولی سرطان پستان 231-MDA-MBدکتر علی رشیدی پور-دکتر محمدرضا اکبری عیدگاهی-دکتر مجید شهبازی-دکتر فاطمه تاش شمس آبادی
تولید پروب مولکولی متشکل از آنتی بادی تک زنجیره ای ضد EGFR و رنگ فلورسنت IRDye800CW و ارزیابی عملکرد آن در شناسایی تومورهای بیان کننده EGFR در مدل موشی-دکتر صفدری، ابوالفضل امینی
تولید فیوژن پروتئین تشکیل شده از قطعه VH هرسپتین و NLS پروتئین های c-Myc و TUS و بررسی توانایی آن برای ورود به هسته-دکتر صفدری، نرگس جمال لیوانی
تولید ناقل دارو حاوی توالی های هدایت گر هسته ای و ارزیابی توانایی آن در ورود به هسته سلول های سرطانی بیان کننده مقادیر بیش از حدHER2 -دکتر صفدری، الهام نیکوکار
تولید میکرو/نانوحامل کارامد برای افزایش ماندگاری گلاتیرامراستات در مدل موشی آنسفالومیلیت خودایمن تجربی-دکتر عرفانی مقدم-حاجیان
بررسی عملکرد سودوژن GBP1P1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان-دکتر مسعود گلعلی پور،محبی فر
طراحی و بیان گیرنده کایمریک Syn Notch-PD1 در سطح سلول های NK جهت تقویت عملکرد ضد توموری-دکتر معماریان، احمدنیا
طراحی و تولید گیرنده کایمریک بر پایه NKG2D در سلول T همراه با حذف ژنی PD1 جهت افزایش کارایی ضد توموری-دکتر شهبازی، زارعی
بررسی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش به سلول پوستی بر روی اسکافولد هیدروژل کلاژن در ترکیب با نانوسلولز چندعاملی و تاثیر آن در ترمیم زخم-دکتر خواجه نیازی، خدیور
بررسی عملکرد پروتئین ماتریکس(M) ویروسvesicular stomatitisدر القاء اختصاصی آپوپتوز در سرطان پستان انسان رده MCF-7 با نانو حامل نیوزوم-دکتر شمس آبادی، عاطفه والوزی
سنتز میسل حساس به انزیم ماتریکس متالوپروتئیناز برای دارورسانی دوکسوروبیسین هدفمند به سلول سرطان پستان بر رده سلولی MCF7 ،4T1 و مدل موشی-دکتر عرفانی مقدم، قرناس
طراحی، ساخت و ارزیابی نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی سرطان کولورکتال بر پایه آپتامر اختصاصی و کامپوزیتها برای شناسایی میکروRNA های mir-29a و-mir-21 دکتر کیانمهر، مژده میرمحمدی
بررسی نقش سودوژن ABCC6P1 در مقاومت به دارو در رده سلولی -HepG2 دکتر مسعود گلعلی پور، مهناز هاشمی
بررسی بیان PANDAR lncRNA وژن هدف آن BCL2 در نمونه بافت بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما، Grade IVدکتر سمائی، مهشید حسینی
ارائه روشهای جدید پگیلاسیون با ماده پگ سوکسینیمد در ستون کروماتوگرافی برای سه پروتئین دارویی شامل فیلگراستیم، سوماتروپین واریتروپوئتین-دکتر امینی، سمیرا خیری
ساخت و ارزیابی نانو ذرات مغناطیسی آپتامریک بارگذاری شده با داروی پاکلی تاکسل ، برای درمان هدفمند سرطان پستان در شرایط برون تنی و درون تنی-دکتر شیخ عربی، عماد خدادادی
بررسی اثرات کاهش بیان سایکلین های فاز یک چرخه سلولی (D1, E) توسط وکتور دوجهته اختصاصی تومور بر تومورهای زنوگرافت پستان در موشnude -دکتر شمس آبادی، مصباح
اثر همزمان خاموش سازی و القاء بیان RNA های طویل غیر کدکننده CCAT2 و GAS5 توسط وکتور دوجهته اختصاصی تومور در سلول های سرطان کولون رده یHT-29  -دکتر شهبازی، قورچای
سال 92-95
بررسی پلی مورفیسم های VEGF در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، رضا صالحی منظری
بررسی پلی مورفیسم های ژن IL-10 و ارتباط آن ها با HLA DRB1*15 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و جمعیت سالم، جواد صادقی اله آبادی
بررسی پلی مورفیسمVNTR در انتهای '5 ژن MBP  در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد و جمعیت سالم ترکمن و غیرترکمن، مریم رحیمیان
اثرات ضد سرطانی ترکیب آدنوویروس های القا کننده ی ژن p53 ، 4-1BBL، B7-1 در رده ی سلولی skov3 ، لیلا روشندل
کلونینگ و  بیان آزمایشگاهی پروتئین نوترکیب فاکتور رشد شبه انسولین 1 (HrIGF-1) انسانی در اشرشیاکلی، حمیدرضا ایرانپور
کلونینگ و  بیان پروتئین نوترکیب فاکتور نروتروفیک مشتق از سلول گلیال انسانی (rhGDNF) در میزبان E.coli درمقیاس آزمایشگاهی، معصومه مهرپویا
خاموش سازی ژن cdc25A   و بررسی تکثیر رده سلولی سرطان سینه MDA-MB-231، سید حسین صادقی
بررسی واریانت ژنPON1 در جایگاه+55وتاثیر آن برمیزان بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونروجمعیت سالم، سمانه عبداله پور
خاموش سازی ژن VEGF-A  در رده ی سلولی سرطان پستان T47DT، سوده امیدی
خاموش­سازی ژن CDC25B در رده سلولی سرطان پستانMCF-7  با استفاده از shRNA،  سحر علی‏جان­پور
کلونینگ و  بیان آزمایشگاهی هورمون پاراتیروئید نوترکیب انسانی در اشرشیاکلی، محمد حسین آقاجانی
کلونینگ وبیان آزمایشگاهی پروتئین نوترکیب انسانی آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین 1(Il1ra)، فاطمه جلالی
همسانه سازی و بیان پروتئین نوترکیب فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت-منوسیت انسانی (rhGMCSF) در اشرشیاکلی، لیلا وردست زاده
بررسی پلی مورفیسمVNTR ژن PER3 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم، زهرا ملکی
بررسی واریانت های ژنTNF-α(جایگاه های -308 و-238 ) وتاثیر آن برمیزان بیان mRNAدرافراد مبتلابه بیماری عروق کرونروجمعیت سالم، پرهام نجاتی
بررسی اثر خاموش سازی ژن hPTTG   بر تکثیر و پروتئومیکس رده سلولی سرطان پستانMDA-MB-231، قاسم خزائی
ممانعت از همانند سازی ویروس HIV-1 انسانی با استفاده از لنتی وایرال وکتور حاوی shRNA بر علیه mRNA ژن های vpr و vif در محیط آزمایشگاه، تورج فرازمند
بررسی واریانتهای ژن اینترلوکین 18 (جایگاههای 137- و 183+)و تاثیر آن بر میزان بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، افسانه بازگیر
بررسی اثر خاموش سازی ژن cIAP2 بر تکثیر و پروتئوم رده سلولی سرطان پستان MD-MB-231، پدرام ترابیان
طراحی و ساخت وکتور بیانی RNA  مداخله گر کوچک (plasmid-based shRNA) با پروموتور اختصاصی تومور دو جهته برای خاموش سازی همزمان دو ژن در رده سلولی سرطان پستانMDA-MB-231 ، فاطمه تاش شمس آبادی
بررسی اثر خاموش سازی بیان ژن  XIAP بر تکثیر و پروتئوم در رده سلولی سرطان پستان MCF-7، مهدی آقاقلی زاده
بررسی بیان RNA غیر رمزگذار بلندNEAT1  (Long non-coding RNA) در نمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور، عطیه تیموری
بررسی بیان RNA غیر رمزگذار بلندARA (Long non-coding RNA) در نمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور، نگار نایب زاده
مطالعه بیان برخی RNA های غیر رمز گذار بلند در رده سلولی مقاوم به داکسوروبیسین KDI/20، زهرا رحمانی
بررسی واریانت های ژنPDGF-bدرجایگاه های +286 و  +1135وتاثیر آن برمیزان بیان mRNAدرافراد مبتلابه بیماری عروق کرونروجمعیت سالم، شایسته رضایانی
بررسی پلی مورفیسم های ژن 10IL در جایگاه‌های1082- و 819 - و ارتباط آن با میزان بیان mRNAدر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، سیده زهرا موسوی
بررسی پلی مورفیسم های عملکردی ژن اینترفرون گاما  interferon-gamma) ) در جایگاه  (+874) و ارتباط آن با میزان بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، فرنوش شاطری
بررسی پلی مورفیسم های ژن NGF در جایگاه‌های198- و و ارتباط آن با میزان بیان mRNAدر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، رضوانه امیر لطیفی
                                          بررسی پلی مورفیسم ژن HLA-DQ (DQ-A1 جایگاه 0102 و DQ-B1 جایگاه 0602 ) در مادران مبتلا به پری اکلامپسی و افراد سالم، محمود  محمدی
بررسی واریانت ژن AGT در جایگاه‌ های M235T  و 6- و تاثیر آن بر میزان بیان mRNAدر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، مریم میر احمدی
بررسی پلی مورفیسم های ژن TGFb در جایگاه‌های10  و 25  و ارتباط آن با میزان بیان mRNAدر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، ندا رجبعلیان
ساخت پلاسمید بیان کننده پروتئین نوترکیب هورمون پاراتیروئید انسانی و کلونینگ در باکتری اشرشیاکلی -الهه اصفهانی
کلون، بیان و خالص سازی آزمایشگاهی هورمون پاراتیروئید انسانی نوترکیب، صادق مجدی  
مطالعات نانوسکوپی و اسپکتروسکوپی ریبونوکلئوتیدهای مداخله گر ضد فاکتور رشد رگی –آلفا برهم کنش کننده با نانو ذرات میله ای طلا و نانو حاملین دندریمری برای ارائه به سلول سرطانی سینه رده T47D- آرش طهماسبی فر
بررسی ارتباط زردی طول کشیده باپلی مورفیسم ژنUDGT1 ( جایگاه G71R) در نوزادن مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان در سال 1391، دکتر علیرضا اعظمی نژاد
طراحی و ساخت وکتور بیانی ژن انسولین و انتقال آن با استفاده از نانوذرات کیتوزان جهت ترانسفکشن پایدار سلول های K روده ای در محیط کشت سلولی و در مدل موش دیابتی، بیتا جوان
بررسی واریانت حذف شدگی و درج شدگی 14 جفت بازی(±14bp) در ژن HLA-G و ارتباط آن با میزان بیانmRNA درافراد مبتلابه بیماری مالتیپل اسکلروزیس وجمعیت سالم، علیرضا کارگر
بررسی پلی مورفیسم ژن HLA-DQ (DQ-A1 جایگاه 0102 و DQ-B1 جایگاه 0602 ) در مادران مبتلا به پری اکلامپسی و افراد سالم، محمود  محمدی
بررسی اثر خاموش سازی ژن FoxO3a   و القاء بیان ژن P27  به طور همزمان بر تکثیر و آپوپتوز رده  سلولی سرطان پستان MDA-MB-231    و تومورزایی در موش نود، صباح میاهی
القای بیان IL10 و ILR23 در سلول های مزانشیمی بافت چربی ترانسفکت شده با وکتور لنتی ویروسی و کاربرد آن در مدل موشی انسفالومیلیت خودایمن- معصومه رستمی
سال 88-91
بررسی پلی مورفیسم ژن  HLA-G درخانمهای باردار مبتلا به پری اکلامپسی، خانم آزاده فیاض
بررسی پلی مورفیسم ژن " OLIG1 " (جایگاه 2633 C/T rs 7278735) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و جمعیت سالم ترکمن و غیر ترکمن.  مهدی تمسکنی زاهدی
بررسی تفاوت های ژنتیکی فاکتور رشد عصبی NGF در بین افراد سالم ترکمن و بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس- رحیم صفاری
Tumor necrosis factor alpha-308 G/A polymorphism in patients with multiple sclerosis and healthy subjectsدانیال روشندل-
بررسی میزان بیان فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در پلاسما و سلولهای خون کشت داده شده و ارتباط آن با ژنوتایپ در بیماران مبتلا  به MS و افراد نرمال  - رضا عبدالمحمدی
بررسی پلی مورفیسم های ژن  MDR1 (ABCB1) جایگاه های rs28381943 ، rs2032586  و C3435T و ارتباط آن ها با میزان بیان ژن MDR1 در افراد مبتلا به سرطان های مری و کولون و جمعیت سالم –مریم منصوری
بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن های خانواده اینترلوکین 1 در افراد HBs-Ag+ و جمعیت سالم استان گلستان -  بیتا جوان
بررسی اثرات مصرف طولانی مدت MDMA بر حافظه و میزان بیان ژن گیرنده های دوپامینی D1,D4 و D5 در Hippocampus در موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار- سیمین محکی زاده
تاثیر ترکیب هورمون گنادوتروپین منوپوزال انسانی و استرادیول بر میزان بیان ژن E-Cadherin و -cateninβ در رویانهای مرحله بلاستوسیست موش پس از IVF تخمکهای حاصل از تحریک تخمدان -  منیره عامریون
میزان بیان ژن E-cadherin در رویانهای مرحله بلاستوسیست موش پس از IVF تخمک های بالغ حاصل از تحریک تخمدان با استفاده از فاکتور نوترکیبی رشد فولیکول و استرادیول(E2   ) -  شادان نوید
تاثیر استرادیول و eCG بر میزان بیان گیرنده اسپرم و مورفولوژی زونا پلوسیدا در تخمک موش سوری-  معصومه محمدزاده
بررسی پلی مورفیسمVNTR در انتهای '5 ژن MBP  در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد و جمعیت سالم ترکمن و غیرترکمن  -  مریم رحیمیان

دفعات مشاهده: 1052 بار   |   دفعات چاپ: 437 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | selolimol

Designed & Developed by : Yektaweb