پیام خود را بنویسید

اساسنامه : اساسنامه ی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی

 | تاریخ ارسال: 1401/7/27 | 
 
    اساسنامه مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مو لکو لی 

به منظور ارتقاء سطح علمی مراکز آموزش پزشکی و تقویت انگیزه پژوهش، مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و  مولکولی در تاریخ۱/۴/۱۳۸۵ مورد تصویب نهایی دانشگاه قرار گرفت. در این راستا اساسنامه حاضر براساس اهداف این مرکز تنظیم و به تأیید شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان رسید.
ماده ۱ . انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی  به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امــور بهداشتی، درمانـی با استفاده از تکنولوژی مولکولی و سلولی که بـه موجب این اسـاســنامه مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و  مو لکولی نامیده می شود و برای تامین اهداف زیر تشکیل میگردد.
ماده ۲) اهداف  
۱- توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علوم سلولی و مولکو لی به منظور  ارتقاء سطح دانش و توان علمی پژوهشی اساتید،متخصصین، محققان و دانشجویان.                                                                                  
 
۲- ایجاد بانک DNA ((DNA Biobank برای بیمارهای مانند سرطان ، قلب ، کلیه، ریه، دیابت ، آرتریت روماتوئید  ، اتو ایمیون،   MS، HLA، عفونی و.....
۳- انجام
  پژوهش های بنیادی و کاربردی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگوئی به نیازهای جامعـــــه اسلامی.
۴- جمع آوری، تنظیم وطبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه
۵- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم سلولی و مو لکو لی                                                                             
۶- ترغیب ، تشویق و به کارگیری محققین
۷- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
۸- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳)  ارکان مرکز عبارتند از:

الف) شورای عالی  مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و  مو لکو لی
ب) رئیـس مــرکز تحقیقات پزشکی سلولی و  مو لکو لی

ماده ۴)  اعضای شورای عالی مرکز  تحقیقات پزشکی سلولی و  مو لکو لی عبارتند از
۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به عنوان ریاست شورای عالی مرکز  
۲- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
 
۳- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 
۴- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 
۵- رئیس مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و  مو لکو لی به عنوان دبیر شورای عالی مرکز  
۶- دو نفر از اعضا ی هیئت علمی دانشگاه  با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه
تبصره ۱-۴ : اعضای بند ۶ ماده ۴  با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید وحکم رئیس دانشگاه به مدت ۴ سال تعیین می شوند وباید دارای شرایط زیر باشند:
 • دارا بودن حداقل رتبه علمی استادیاری
 • مجری حداقل ۲ طرح تحقیقاتی مرتبط با زمینه فعالیتی مرکز                                                  
 • انتشار حداقل ۲ مقاله که حداقل در یکی نویسنده اول باشد .
  ماده ۵) وظایف شورای عالی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و  مو لکو لی
۱- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز  
۲- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
۳- بررسی و تصویب گزارش سالیانه فعالیتهای مرکز
۴- بررسی و تصویب بودجه سالیانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
۵- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شواری عالی و دستورالعمل های اجرائی مرکز تحقیقات
۶- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

نبصره۱-۵ :مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی  با وزارت بهداشت درمان و آمزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۶-  انتخاب رئیس مرکز تحقیقات علوم پزشکی مو لکو لی و  سلولی
رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرچهار سال یکبار تعیین و به این پست منصوب می گردد.
تبصره ۱ ۶ : انتخاب مجدد رئیس مرکز بعنوان ریاست مرکز برای دوره های متوالی بلامانع می باشد.
تبصره۲ ۶ : انتخاب رئیس مرکز در اولین دوره تشکیل مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه وابلاغ رئیس دانشگاه می باشد ولی در دوره های بعد انتخاب ایشان در پایان هر دوره چهار ساله به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه خواهد بود.

ماده ۷- وظایف رئیس مرکز
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی رئیس شورای پژوهش و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی ، پژوهشی و مالی-اداری مرکز خواهد بود.
ماده ۸- اعضای مرکز
با توجه به نمودار تشکیلات سازمانی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و  مو لکو لی اعضای  مرکز وتخصص آنها به قرار زیر خواهند بود:
 الف- اعضای پیوسته: اعضای هیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز:
 1. رئیس مرکز : حداقل مدرک دارای رتبه استادیاری با سابقه و رسمی قطعی در یکی از رشته های علوم مولکولی  بیولوژی مولکوی یا ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی پزشکی فراورده های بیولوژیک و نانو تکنولوژی ژنتیک پزشکی باشد. 
 2. معاون پژوهشی مرکز : حداقل مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
 3. مدیر بخش آموزش : دکترای تخصصی یکی از رشته های مربوطه
 4. مدیر بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی: دکترای حرفه ای
 5. کارشناس مسئول گروه تحقیقات بالینی: دکترای حرفه ای
 6. کارشناس مسئول گروه تحقیقات: یکی از رشته های مربوطه ژنتیک،بیولوژی مولکولی

ب - اعضاء وابسته: اعضاء هیأت علمی (گروه اطفال، زنان، مامائی و مغز و اعصاب، کلیه گروه های داخلی و دیگر    رشته های مرتبط با پزشکی سلولی و  مو لکو لی) و سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که به دلیل  اجرای طرح های تحقیقاتی با مرکز مرتبط می شوند.


بخش های پژوهشی مرکز
     ۱ - بخش اسناد و مدارک تحقیقاتی

     ۲- بخش تحقیقات            ۱- گروه تحقیقات بالینی ودرمانی
                                              ۲- گروه تحقیقات بنیادی
     ۳- بخش آموزش

تبصره ۱-۸: تا زمان تصویب قطعی مرکز ازطرف معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، هزینه پرسنلی اعضای پیوسته این مرکز(به غیر از اعضاء هیات علمی)، از طریق قراردادهای استخدامی وغیراستخدامی این اعضای با دانشگاه علوم پزشکی گلستان و نیز درآمدهای حاصله از طرح های تحقیقاتی تامین می شود.
تبصره ۲-۸: همکاری اعضای هیات علمی در این مرکز به صورت افتخاری بوده ودرآمد ایشان از این مرکز صرفا در قالب درآمدهای حاصله از طرح های تحقیقاتی خواهد بود.
تبصره ۳-۸:بخش های مرکز شامل بخش آموزش، بخش مالی- اداری، بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی و بخش تحقیقات خواهد بود که بخش تحقیقات خود به دو گروه تحقیقاتی زیر تقسیم می شود :
       الف-  گروه تحقیقات بالینی و تشخیص
       ب -گروه تحقیقات بنیادی
تبصره ۴-۸: انتخاب مدیر بخش آموزش به عهده رئیس مرکز بوده وبا ابلاغ خود ایشان به مدت ۴ سال به این سمت منصوب  می گردد.
تبصره ۵-۸: مدیرمالی - اداری با ابلاغ رئیس مرکز و به مدت ۴ سال به این سمت منصوب می شود.
تبصره ۶-۸: بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی، مسئولیت جمع آوری وطبقه بندی ا طلاعات تحقیقاتی، طراحی فرم های تحقیقاتی و...را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۷ - ۸ مدیر بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی ونیز کارشناسان مسئول گروه های تحقیقاتی مرکز با پیشنهاد معاون پژوهشی مرکز و ابلاغ رئیس مرکز به مدت ۴ سال به این سمت منصوب می گردند.
تبصره ۸-۸ :  انتخاب اعضاء پیوسته مرکز براساس شایستگی، درایت و تجربه کافی ایشان در زمینه علوم تحقیقاتی و پژوهشی ودارا بودن حداقل مدرک تحصیلی ذکر شده در ماده ۱۰ این اساسنامه می باشد.

ماده ۹ وظایف شورای پژوهشی
 با توجه به اهمیت ویژه ای که در مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی به پیشبرد و توسعه تحقیقات داده  می شود، شورای خاصی برای سازماندهی و تسهیل فعالیت های پژوهشی در ساختار سازمانی این مرکز در نظر گرفته شده است. اصلی ترین وظایف این شورا بشرح زیر می باشد: 
 1.  بررسی ، اعلام نظر و تایید پروژه های علمی مرکز در قالب ضوابط و مقررات مدون دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
 2. تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی فعالیت های علمی مرکز و نظام نامه نحوه اجرای فعا لیت های تحقیقاتی و آموزشی
 3. بررسی ، اظهار نظر و ارزیابی طرح های پیشنهادی و ارائه شده از سوی گروه های علمی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج کشور و تصویب اهم مسائل و موضوعات با در نظر گرفتن اولویت ها، قابلیت اجرا‌ میزان نتیجه بخشی و سیاست های حاکم در کشور
 4. اظهار نظر و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای ارائه شده از سوی رئیس مرکز
 5. رسیدگی به گزارش فعالیت مرکز و همکاری و تشریک مساعی در تدوین بودجه اعتبارات، تشکیلات و نیروی انسانی مورد نیاز مرکز
 6. تخصیص اعتبارات علمی ابلاغ شده به واحدهای تحقیقاتی  
ماده ۱۰ اعضاء شورای پژوهشی مرکز
الف- رئیس مرکز به عنوان رئیس شورای پژوهشی
ب- معاون پژوهشی مرکز به عنوان دبیر شورای پژوهشی
ج- ۵ نفر از اعضای هیات علمی یا محققین متخصص در حیطه های مرتبط با فعالیت مرکز .
تبصره ۱ ۱۰  : معاون پژوهشی مرکز توسط رئیس مرکز به مدت ۴ سال انتخاب شده و مسئول
           هماهنگی ونظارت بر امور تحقیقاتی و بخشهای پژوهشی خواهد بود.
تبصره ۲ ۱۰ : معاون پژوهشی مرکز باید حائز شرایط زیر باشد:
 • حداقل مدرک استادیاری تخصصی
 • مشارکت در اجرای حداقل ۲ طرح تحقیقاتی مرتبط با فعالیت های مرکز
 • انتشار حداقل ۲ مقاله در مجلات معتبر در ۵ سال گذشتهتبصره ۳ -۱۰ : اعضای شورای پژوهشی مرکز به گونه ای انتخاب می شوند که رشته های مختلف تحقیقاتی مرکز را پوشش دهند.
تبصره ۴ ۱۰  : شرط عضویت در شورای پژوهشی مرکز دارا بودن سابقه فعالیت پژوهشی به مدت حداقل ۲ سال، مشارکت در اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی و انتشار حداقل یک مقاله در مجلات معتبر می باشد.
تبصره ۵ ۱۰  : حکم اعضای شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی مرکز به مدت ۴ سال خواهد بود.
تبصره ۶ ۱۰  : حداقل ۲ نفراز ۵ نفر عضو هیئت علمی یا محققینی که با مرکز همکاری می کنند از اعضاء گروه بالینی باشند  .

ماده ۱۱- فعالیت های مرکز
باتوجه به اهداف کلی این مرکز، فعالیت های مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و  مو لکو لی به سه بخش عمده تقسیم می شوند:  
  فعالیت های پژوهشی و فعالیت های آموزشی و خدمات درمانی
۱- فعالیت های پژوهشی شامل:
الف- ایجاد بانک DNA ((DNA Biobank  وHLA و بانک  سلولی
ب- بررسی اتیولوژیک و پاتوژنز بیماری های مختلف
ج- تحقیق درخصوص تشخیص زودرس و درمان مولکولی بیماری ها
د- ارائه خدمات درمانی به ویژه در زمینه تشخیص  ژنتیکی قبل و بعد از تولد و مشاوره ژنتیکی و تشخیص   مولکولی دیگر بیماری ها.   
تبصره ۱-۱۰ : نظر به گستردگی عظیم پزشکی مولکولی  و نیز محدودیت در اختصاص کادر متخصص به هر بیماری فعالیت های پژوهشی این مرکز در دو گروه تحقیقاتی زیر انجام خواهد شد:
۱- گروه تحقیقات بالینی و تشخیص و مشاوره
۲- گروه تحقیقات بنیادی (ژنتیک، بیولوژی مولکولی و سلولی)
 ۲- فعالیتهای آموزشی درچهار محور عمده زیر خلاصه می شوند:
الف-همکاری در آموزش مداوم جامعه پزشکی
ب- همکاری در تربیت و آموزش دانشجویان گروه پزشکی
ج  همکاری درآموزش بیماران وجامعه
د- بسترسازی مناسب جهت برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی در مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و  مو لکو لی.
ماده۱۲- منابع مالی مرکز
 1. درآمد حاصله از خدمات مرکز در قالب طرح های تحقیقاتی و خدمات درمانی طبق ضوابط قانونی
 2. کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
 3. اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
 4. اعتبارات غیر دولتی و بین المللی در قالب طرح های مصوب


تبصره ۱-۱۲: تا زمان تصویب قطعی مرکز، اختصاص بودجه سالانه مرکز ازطریق اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان و با حمایت  معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بدون درنظر گرفتن میزان درآمد مرکز از طریق منابع خارجی و ارائه خدمات درمانی) می باشد.
تبصره ۲-۱۲:تصویب بودجه طرح های پیشنهادی تا (سقف تفویض شده ) در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات صورت گرفته و طرح های بیش از (سقف تفویض شده ) تا زمان تصویب رسمی (قانونی) این مرکز از طرف معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، جهت بررسی وتامین بودجه به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع می گردند.
باتوجه به مصوبه مورخ.......................... شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان این اساسنامه در ۱۲ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید.
بدیهی است در صورتی که طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقات علوم پزشکی ( دولتی- غیر دولتی ) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب شورای گسترش دانشگاهها ، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی (تصویب رسمی یا قانونی) نگردد این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.
دانلود اساسنامه ی مرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی
 

 

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | selolimol

Designed & Developed by : Yektaweb